Best in Show -dogs

Tinwhistle's On the Way to Wonderland (2021)
"Martta"

Tinwhistle's Blue Smoke (2018)
"Jappi"

Tinwhistle's Swan Lake (2018)
"Milla"

Tinwhistle's Man In The Mirror (2016) "Jakke"

Tinwhistle's Swan Lake (2018)
"Milla"

Tinwhistle's Swan Lake (2016)
"Milla"

Best in Group Winners

Tinwhistle's Forte Piano (2017)
"Ramses"

Tinwhistle's Forte Piano (2016)
"Ramses"

Tinwhistle's Silver Thunderbird (2015) "Sisu"

Tinwhistle's Molto Piano (2014)
"Siiri"

Tinwhistle's Man In The Mirror (2016) "Jakke"

Tinwhistle's Man In The Mirror (2016) "Jakke"

Tinwhistle's Man In The Mirror (2016) "Jakke"

Tinwhistle's Pjotr Tsaikovski (2010)
"Jone"

IW Special Show Winners

Tinwhistle's Man In The Mirror (2016)

Tinwhistle's Mary Poppins (2015)

Tinwhistle's Silver Thunderbird (2015)

Tinwhistle's Pjotr Tsaikovski (2013)

Tinwhistle's Hello Mary Lou (2012)

Ainsea Saara Tinwhistle (2000)